Reglement met betrekking tot Open NK Duathlon

 1. Het Open NK Duathlon wordt georganiseerd conform het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
 2. Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van de ProChips van MyLaps. De chip dient om de (linker-)enkel te worden gedragen.
 3. Tijdens het Open NK Duathlon is het dragen van een harde fietshelm verplicht.
 4. Het is niet toegestaan tijdens het fietsonderdeel de middellijn van de weg te overschrijden. Dit zal worden bestraft met directe diskwalificatie.
 5. Stayeren is niet toegestaan. De ‘stayerzone’ is 12 meter lang en beslaat de gehele breedte van de weg. Van stayeren is sprake zodra tussen het voorste punt van de voorste fietser en dat van de fietser erachter minder dan 12 meter ruimte zit. Een inhaalactie (het volledig passeren van de stayerzone) dient binnen 20 seconden voltooid te zijn. Daaropvolgend hoort de ingehaalde atleet binnen 5 seconden uit de stayerzone van eerstgenoemde atleet verdwenen te zijn.
 6. Ook achter motoren (15 meter) en andere motorvoertuigen (35 meter) dient afstand bewaard te worden.
 7. Voor Jeugd en Junioren gelden t.a.v. het fietsen de reglementen zoals die ook gelden voor de wedstrijden in het Jeugd- en juniorencircuit (tijdritfietsen en/of voor de remhendels uitstekende opzetsturen niet toegestaan).
 8. Het deponeren van afval buiten de daarvoor bestemde ‘trash-zone’ zal worden bestraft met directe diskwalificatie.
 9. Voor het Nederlands Kampioenschap Duathlon zullen prijzen worden uitgereikt in de categorieën Overall en Masters. Bij de Masters wordt onderscheid gemaakt in agegroups van 5 jaar (40-44, 45-49, etc). Er zal geen prijsuitreiking zijn voor niet-NK deelnemers.
 10. Het te winnen prijzengeld voor de overall categorie (zowel heren als dames) van het Nederlands Kampioenschap is als volgt verdeeld:
  1e Plaats : 250 euro
  2e Plaats : 150 euro
  3e Plaats : 100 euro
 11. In de Masters categorie wordt geen prijzengeld uitgereikt.

Algemene Voorwaarden Stichting Start2Finish

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Start2Finish, gevestigd te; P.J. Oudweg 41 – 1314 CJ – Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58662669. Hierna te noemen Start2Finish.

Algemene voorwaarden en reglement Start2Finish

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: De door Start2Finish in enig jaar te organiseren sportevenementen

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Organisator: de rechtspersonen (in deze Start2Finish) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd bereikt hebben.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk bij het sluiten van de inschrijving volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer

Chip

In het seizoen 2020 wordt er enkel gebruik gemaakt van ProChips van MyLaps (Tijdrit Almere, Duin Triathlon) of bibtags (Après-Ski Run, 30 van Almere, Halloweenrun). Het gebruik van de eigen ChampionChip is dus niet van toepassing.

Licentie

Het is mogelijk om na je inschrijving in te loggen in je eigen inschrijfomgeving met de inloggegevens die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen. Je kunt dan alsnog je eigen licentienummer invoeren. Dit moet je altijd zelf doen. Aan een terugbetaalverzoek i.v.m. later ingevoerd eigen licentienummer zijn €5,- administratiekosten verbonden. Een betaalverzoek kan gedaan worden via info@start-2-finish.nl, na het invoeren van het licentienummer in de MyLaps-inschrijfomgeving.

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Restitutie van inschrijfgeld is enkel mogelijk wanneer Deelnemer zich uiterlijk 6 weken voor Evenement afmeldt. Dit wordt te allen tijde gedaan met inhouding van administratiekosten à €5,00.

3.2. Deelnemer heeft tot 7 dagen voor het Evenement de mogelijkheid zijn inschrijving over te dragen aan een nog niet voor hetzelfde Evenement ingeschreven persoon. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen via de MyLaps omgeving. Deze actie gaat gepaard met administratiekosten à €5,00. In de laatste 7 dagen voor het Evenement is overdragen van de inschrijving niet meer mogelijk.

3.3. De in artikel 3.1 en 3.2 benoemde regelingen kunnen niet beiden gebruikt worden voor dezelfde inschrijving.

3.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

3.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4.7. De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is en voor het opnemen van het mailadres in de marketingdatabase van Start2Finish voor wedstrijdspecifieke aanbiedingen en aanbiedingen van vergelijkbare evenementen van Start2Finish. In lijn met de AVG mag de deelnemer verzoeken tot verwijdering van deze gegevens indien gewenst. Hiervoor kan een bericht worden gestuurd aan info@start-2-finish.nl.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer kunnen worden gedeeld met de Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de bepaling afdrachten en MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijsten.

Organisator handelt in lijn met de geldende AVG.

Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.