Algemene Voorwaarden Stichting Start2Finish

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Start2Finish, gevestigd te; P.J. Oudweg 41 – 1314 CJ – Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58662669. Hierna te noemen Start2Finish.

Algemene voorwaarden en reglement Start2Finish

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: De door Start2Finish in enig jaar te organiseren sportevenementen

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Organisator: de rechtspersonen (in deze Start2Finish) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd bereikt hebben.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk bij het sluiten van de inschrijving volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer

Chip

Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van ProChips van MyLaps (Tri2One Tijdrit Almere) of bibtags (Après-Ski Run, 30 van Almere, Halloweenrun, MTB, Crossduathlon). Het gebruik van de eigen ChampionChip is dus niet van toepassing.

Licentie

Het is mogelijk om na je inschrijving in te loggen in je eigen inschrijfomgeving met de inloggegevens die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen. Je kunt dan alsnog je eigen licentienummer invoeren. Dit moet je altijd zelf doen. Aan een terugbetaalverzoek i.v.m. later ingevoerd eigen licentienummer zijn €5,- administratiekosten verbonden. Een betaalverzoek kan gedaan worden via info@start-2-finish.nl, na het invoeren van het licentienummer in de Njuko-inschrijfomgeving.

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Restitutie van inschrijfgeld is enkel mogelijk wanneer Deelnemer zich uiterlijk 6 weken voor Evenement afmeldt. Dit wordt te allen tijde gedaan met inhouding van administratiekosten à €5,00.

3.2. Deelnemer heeft tot 7 dagen voor het Evenement de mogelijkheid zijn inschrijving over te dragen aan een nog niet voor hetzelfde Evenement ingeschreven persoon. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen via de Njuko omgeving. Deze actie gaat gepaard met administratiekosten à €5,00. In de laatste 7 dagen voor het Evenement is overdragen van de inschrijving niet meer mogelijk.

3.3. De in artikel 3.1 en 3.2 benoemde regelingen kunnen niet beiden gebruikt worden voor dezelfde inschrijving.

3.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

3.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

3.6. Uitzondering op artikel 3.5 is een annulering van het Evenement in geval van Corona door de Organisator. In dat geval krijgt de Deelnemer de volgende opties aangeboden:

  • Of restitutie van de waarde van hun inschrijfgeld minus 5 euro administratiekosten.
  • Of kosteloze omzetting naar hetzelfde evenement in het volgende kalenderjaar

Deze regeling is niet van toepassing als de Deelnemer zijn of haar individuele inschrijving annuleert, maar enkel bij annulering door de Organisator.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient zich aan de aanwijzingen van de organisatie te houden. Schade, in welke vorm dan ook, die een rechtstreeks gevolg is van het niet opvolgen van deze aanwijzingen, blijft voor rekening van de schadelijdende partij. Indien een derde schade lijdt, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen door een Deelnemer, dan komt deze schade voor rekening van deze Deelnemer.

4.2. Aansprakelijkheid aan de zijde van de organisatie met betrekking tot geleden schade kan slechts bestaan indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van leden van de organisatie, of personen die namens de organisatie optreden, of door haar zijn ingeschakeld.

4.3. Claims jegens de organisatie dienen onverwijld ter kennis van de organisatie te worden gesteld. De organisatie onthoudt zich van een oordeel, maar stuurt de claims door aan haar assuradeur. De assuradeur beoordeelt met uitsluiting van ieder ander de claim en stelt vast of er sprake is van aansprakelijkheid en indien zo, in welke mate. De assuradeur is bevoegd om rechtstreeks in contact te treden met de claimant.

4.4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid.

4.6. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De Deelnemer verklaart dat hij of zij aan deze eis voldoet en dat hij of zij zich door training en dergelijke voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is en voor het opnemen van het mailadres in de marketingdatabase van Start2Finish voor wedstrijdspecifieke aanbiedingen en aanbiedingen van vergelijkbare evenementen van Start2Finish. In lijn met de AVG mag de deelnemer verzoeken tot verwijdering van deze gegevens indien gewenst. Hiervoor kan een bericht worden gestuurd aan info@start-2-finish.nl.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer kunnen worden gedeeld met de Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de bepaling afdrachten en MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijst en Marathon Photos ten behoeve van personalisering beeldmateriaal.

Organisator handelt in lijn met de geldende AVG.

Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.