Regels

Algemene Voorwaarden Stichting Start2Finish

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Start2Finish, gevestigd te; P.J. Oudweg 41 – 1314 CJ – Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58662669. Hierna te noemen Start2Finish.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: De door Start2Finish in enig jaar te organiseren sportevenementen

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Organisator: de rechtspersonen (in deze Start2Finish) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan 

2.3. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer

Chip

In het seizoen 2020 wordt er enkel gebruik gemaakt van ProChips van MyLaps (Tijdrit Almere, Duin Triathlon) of bibtags (Après-Ski Run, 30 van Almere, Halloweenrun). Het gebruik van de eigen ChampionChip is dus niet van toepassing.

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Restitutie van inschrijfgeld is enkel mogelijk wanneer Deelnemer zich uiterlijk 6 weken voor Evenement afmeldt. Dit wordt te allen tijde gedaan met inhouding van administratiekosten à €5,00.

3.2. Deelnemer tot 7 dagen voor het Evenement de mogelijkheid zijn inschrijving over te dragen aan een nog niet voor hetzelfde Evenement ingeschreven persoon. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen via de MyLaps omgeving. Deze actie gaat gepaard met administratiekosten à €5,00. In de laatste 7 dagen voor het Evenement is overdragen van de inschrijving niet meer mogelijk.

3.3. De in artikel 3.1 en 3.2 benoemde regelingen kunnen niet beiden gebruikt worden voor dezelfde inschrijving.

3.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

3.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4.7. De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is en voor het opnemen van het mailadres in de marketingdatabase van Start2Finish voor wedstrijdspecifieke aanbiedingen en aanbiedingen van vergelijkbare evenementen van Start2Finish. In lijn met de AVG mag de deelnemer verzoeken tot verwijdering van deze gegevens indien gewenst. Hiervoor kan een bericht worden gestuurd aan info@start-2-finish.nl.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer kunnen worden gedeeld met de Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de bepaling afdrachten, MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijsten, Ambulance Event Service ten behoeve van medische ondersteuning, Marathon Photos ten behoeve van personalisering beeldmateriaal en overige organisaties.

Organisator handelt in lijn met de geldende AVG.

Abonneer je nu!

Down the Road Cycling
Ski-Mere
Sportpaleis Almere Citymall
3athlon
MTB&More
Medi-Mere
Doemere-Buitenmere
Almere Buiten Centrum
Picnic
Andree Troost
Dark to Light
Run2Day
Sport Service Flevoland
Profile van der Linde
Stichting The Way Of Life
GIANT
Lion AV
DUIN
Triple F Security
Ouro Nutrition
Triathlon Flevoland
Surimakandra
Albert Heijn Meerveldplein
Almere City Marketing
Rixax verhuur
sbr-icons2
Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.